Informacje ogólne

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy nakłada na gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Uchwałą  Nr VII/20/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 marca 2011 uaktualnioną Uchwałą  Nr XII/131/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 14 sierpnia 2019 został określony tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny tworzą, przedstawiciele: ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,  policji, prokuratury, oświaty oraz ochrony zdrowia.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:
  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą; 
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; 
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Do zadań Grup Roboczych należy, w szczególności:
  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, 
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądz, ul. Wybickiego 38, tel. (56) 46 634 79.


Uchwała nr XII/131/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Grudziądz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (146kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Andrzej Janke (16 sierpnia 2019)
Opublikował: Marcin Maryniak (2 września 2019, 08:13:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185