Klauzula informacyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 
 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, tel.: 056 46 63 479 wew. 128.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest Agnieszka Stawicka 
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczeń z pomocy społecznej. 
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej – zwanej dalej Ustawą oraz inne przepisy regulujące działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań nałożonych na niego przepisami prawa takimi jak:
  • ustalenie prawa do  pomocy  społecznej (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1508 ze zm.),
  • ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn zm),
  • ustalenie prawa do świadczenia dobry start (Dz.U. 2018, poz. 1061),
  • ustalenie świadczenia alimentacyjnego (t.j. Dz.U. 2018, poz. 554 ze zm.),
  • ustalenie świadczenia  rodzinnego i świadczeń opiekuńczych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2220 ze zm.),
  • ustalenie prawa do dodatków mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 180 ze zm.),
  • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1390 ze zm.),
  • ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 852 ze zm.),
  • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2137 ze4 zm.),
  • ustalanie prawa  do karty dużej rodziny (t.j. Dz.U.2019.1390),
  • ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1111 ze zm.)                    

 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie  archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki. 
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 8. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku. 
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (25 stycznia 2019)
Opublikował: Marcin Maryniak (25 stycznia 2019, 10:15:59)

Ostatnia zmiana: Marcin Maryniak (2 października 2019, 13:13:57)
Zmieniono: Zaktualizowano treść klauzuli informacyjnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 162