Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Jednak, zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, osoba uzależniona od alkoholu może zostać zobowiązana do leczenia przez Sąd, gdy w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje:
  • rozkład życia rodzinnego,
  • demoralizację małoletnich,
  • uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
  • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny. 
Sądem właściwym do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie odwykowe jest Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Grudziądzu.

Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez przyjęcie wniosku o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Gminy Grudziądz przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grudziądzu.

GKRPA wspiera osoby i rodziny, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby dotknięte problemem uzależnienia.
Przewodniczący i Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych służą Mieszkańcom Gminy Grudziądz wsparciem w godzinach urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudziądzu. Ponadto wszyscy członkowie GKRPA dyżurują raz w miesiącu udzielając porad oraz prowadząc rozmowy indywidualne motywujące do podjęcia leczenia.

GKRPA występuje do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowym w przypadku, gdy osoba nie wyrazi chęci dobrowolnego podjęcia leczenia.

Z wnioskiem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grudziądzu o skierowanie na leczenie odwykowe może zwrócić się m.in.:
  • rodzina,
  • Komenda Miejska Policji, 
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
  • placówki oświatowe, 
  • kuratorzy, 
  • pracodawca.

Obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia. O ustaniu obowiązku poddania się leczeniu przed upływem wskazanego okresu decyduje sąd na wniosek osoby zobowiązanej, zakładu leczącego, kuratora, prokuratora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii zakładu, w którym osoba leczona przebywa. W wypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu, ponowne zastosowanie tego obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego ustania.
 
Jeśli w toku prowadzonych spraw członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grudziądz powezmą podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, powiadamiają o tym Policję lub Prokuratora (zgodnie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), w tym wszczynają procedurę "Niebieskiej Karty".

Wniosek do GKRPA w sprawie leczenia (362kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (2 listopada 2018)
Opublikował: Marcin Maryniak (2 listopada 2018, 10:02:57)

Ostatnia zmiana: Marcin Maryniak (2 listopada 2018, 10:28:12)
Zmieniono: Poprawiono omyłkę pisarską

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 477