Podstawowe informacje

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej należących do gminy na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  z późn. zm. Współpracuje w tym zakresie z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi a także osobami fizycznymi i prawnymi. Ustawa o pomocy społecznej określa miedzy innymi:

 1. zakres zadań pomocy społecznej realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 2. sposób finansowania poszczególnych zadań,
 3. rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania,  a także prawa i uprawnienia osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 4. organizację pomocy społecznej,
 5. kwalifikacje zawodowe kadry pomocy społecznej,
 6. zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej.

 

MISJĄ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDZIĄDZU jest kreowanie kierunków aktywnej lokalnej polityki społecznej zmierzające do wyrównywania poziomu życia mieszkańców gminy poprzez zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

POMOC SPOŁECZNA wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Do Ośrodka mogą zgłaszać się o pomoc wszystkie osoby, które nalazły się trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności z powodu:

 • ubóstwo;
 • sieroctwo;
 • bezdomność;
 • bezrobocie;
 • niepełnosprawność;
 • długotrwała lub ciężka choroba;
 • przemoc w rodzinie;
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność;
 • bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze;
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizm lub narkomania;
 • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe;
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

 

FORMY POMOCY oferowanej przez ośrodek obejmują:

 1. pomoc usługową,
 2. pomoc w naturze,
 3. pomoc rzeczową,
 4. pomoc instytucjonalną,
 5. pomoc finansową.

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (16 października 2018)
Opublikował: Jan Adminowicz (16 października 2018, 13:57:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 407