Informacje ogólne

Grudziądzka Karta Dużej Rodziny :

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 17 grudnia 2015 roku mieszkańcy Gminy Grudziądz mogą składać wnioski o przyznanie Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny.
Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych i ma na celu:
 • promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku,
 • wzmacnianie funkcji rodziny wielodzietnej oraz poprawę jej sytuacji, a także przeciwdziałanie jej wykluczeniu,
 • zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Komu przyznaje się Grudziądzką Kartę Dużej Rodziny?
Kartę przyznaje się wszystkim członkom rodziny wielodzietnej zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie gminy Grudziądz, składającej się z rodziców (rodzica) lub małżonka rodzica, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
 • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Kartę przyznaje się niezależnie od sytuacji materialnej rodziny wielodzietnej.


Kto może złożyć wniosek o przyznanie Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny?
Wniosek może złożyć:
 • rodzic;
 • małżonek rodzica;
 • pełnoletnie dziecko.
Wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny.


Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o przyznanie Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny?
Do wniosku o przyznanie Karty należy załączyć w przypadku:
 • rodzica – oświadczenie, że ma na utrzymaniu dzieci wymienione we wniosku oraz że nie jest w stosunku do nich pozbawiony ani ograniczony we władzy rodzicielskiej, poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej;
 • dziecka w wieku powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • dziecka w wieku powyżej 18 roku życia legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – kserokopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia umieszczonego w pieczy zastępczej - kserokopię (oryginał do wglądu) postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej;
 • dziecka w wieku powyżej 18 roku życia przebywającego w pieczy zastępczej – kserokopię (oryginał do wglądu) postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz oświadczenie dziecka o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej;
 • cudzoziemca – kserokopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku mieszkańców gminy Grudziądz nieposiadających meldunku na terminie gminy składając wniosek należy okazać do wglądu dokumenty członków rodziny, w szczególności w przypadku: 
 • rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość lub legitymację szkolną;
 • dziecka w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.
 
Wnioski o przyznanie Karty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wybickiego 38, na parterze w pok. 16.

Wniosek GKDR (694kB) pdf

Oświadczenie rodzica dot. władzy rodzicielskiej (244kB) pdf

Oświadczenie pełnoletniego dziecka o planowanym terminie ukończenia nauki (245kB) pdf

Oświadczenie pełnoletniego dziecka o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej (246kB) pdf


Od marca 2019 r. Grudziądzka Karta Dużej Rodziny została przystosowana do zmian wprowadzonych w Karcie Dużej Rodziny od stycznia bieżącego roku i daje możliwość otrzymania karty dla rodziców (rodzica), który miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. W takim wypadku należy pobrać i wypełnić poniższy wniosek i oświadczenie

Wniosek o przyznanie karty dla rodziców (rodzica) lub małżonka rodzica którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (310kB) pdf

Oświadczenie dot. władzy rodziciejskiej dla rodziców którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (253kB) pdf

Klauzula Informacyjna (166kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (26 października 2018)
Opublikował: Marcin Maryniak (26 października 2018, 12:29:41)

Ostatnia zmiana: Marcin Maryniak (11 kwietnia 2019, 13:44:38)
Zmieniono: Dodano klauzulę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 118