Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez Ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym. 

Od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.  kwota dodatku energetycznego wynosi: 
  • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,35 zł miesięcznie
  • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,92 zł miesięcznie

Wymagane dokumenty: 

W celu otrzymania dodatku energetycznego należy pobierać dodatek mieszkaniowy oraz złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. 

UWAGA! 
Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy! 
  

Termin wypłaty:
 
Dodatek energetyczny jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym wypłacany jest do dnia 30 stycznia danego roku

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (31 października 2018)
Opublikował: Marcin Maryniak (31 października 2018, 17:14:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308