Odmowa przyznania dodatku

Organ właściwy do wydania decyzji odmówi przyznania dodatku, jeżeli: 

  • wnioskodawca nie spełnia przesłanek ustawowych, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego), 
  • kwota dodatku byłaby mniejsza niż 2 proc. najniższej emerytury, 
  • w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami, wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.


Wstrzymanie Wypłaty Dodatku Mieszkaniowego: 

Wypłata dodatku zostanie wstrzymana, gdy: 
  • osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny; 
  • w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie fałszywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku. 
  

Tryb Odwoławczy: 

Od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe można się odwołać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO).

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (31 października 2018)
Opublikował: Marcin Maryniak (31 października 2018, 17:08:49)

Ostatnia zmiana: Marcin Maryniak (31 października 2018, 17:14:18)
Zmieniono: Dodano informację o trybie odwoławczym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 88