Warunki przyznania

Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia równocześnie dwóch poniżej opisanych warunków: 

1. Warunek pierwszy - określony średni dochód na miesiąc. 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. 
  
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. 
  
WAŻNE! 

O dodatek można ubiegać się również gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wymienionych powyżej z zastrzeżeniem, iż kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości wyliczonego dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę (o kwotę nadwyżki). 
  

2. Warunek drugi – powierzchnia zajmowanego lokalu.
 
Ustalenie powierzchni użytkowej lokalu.
 
Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń służącym potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. 

Normatywna powierzchnia lokalu w przeliczeniu na ilość osób w rodzinie nie może przeraczać: 
  • dla 1 osoby 35 m2 
  •  dla 2 osób 40 m2 
  •  dla 3 osób 45 m2 
  •  dla 4 osób 55 m2 
  •  dla 5 osób 65 m2 
  •  dla 6 osób 70 m2 
  •  więcej niż 6 osób + 5 m2 na osobę 
  
  
Ustawa dopuszcza ustępstwa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż: 
  • o 30% lub 
  • o 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (31 października 2018)
Opublikował: Marcin Maryniak (31 października 2018, 16:50:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107