Wzory wniosków

Wniosek o zasiłek rodzinny (313kB) pdf

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) (118kB) pdf

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (105kB) pdf

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (628kB) pdf

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (112kB) pdf

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (111kB) pdf

Oświadczenie złożone na wniosek strony (art.75 par.2 kpa) (92kB) pdf

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (63kB) pdf

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalone jest prawo do świadczenia rodzinnego, innych niż docohody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach (261kB) pdf

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (64kB) pdf

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (44kB) pdf

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego (53kB) pdf

Oświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku kalendarzowym 2018/2019 (46kB) pdf

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (dotyczy osób pobierający emerytury lub renty z KRUS) (42kB) pdf

Klauzula Informacyjna (166kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (25 października 2018)
Opublikował: Marcin Maryniak (25 października 2018, 10:10:37)

Ostatnia zmiana: Marcin Maryniak (30 czerwca 2020, 15:02:55)
Zmieniono: Dodano zaktualizowane formularze wniosków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1024