Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu  urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1,000 zł na jedno dziecko. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł. Wniosek o wypłatę  składa się w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieka prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobieniem nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką  medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną (wyjątkiem są osoby będące prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka a także osoby przysposabiające dziecko).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty opisane przy wniosku o zasiłek rodzinny.

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (22 października 2018)
Opublikował: Marcin Maryniak (22 października 2018, 12:42:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179