Zasiłek Rodzinny wraz z dodatkami

Zasiłek rodzinny:

Przysługuje:  rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu  dziecka, osobie uczącej się (osobą uczącej się w świetle ustawy jest pełnoletnia osoba ucząca się , niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub  w związku  z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Jeżeli: dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego,  zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
 1. zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków
 2. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dzieci, wielodzietności i kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków 
 3. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego i dojazdów bądź internatu podzielonych przez 12.
W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Do dochodu rodziny doliczany jest także dochód uzyskany przez członka rodziny po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych  w związku z:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego
 • uzyskaniem prawa do  zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych 
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub socjalnej, 
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, 
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27  lipca 2005 – prawo o szkolnictwie wyższym.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód , osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych.
 
W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ustala się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych.
 
 
Na prawo do świadczeń rodzinnych oraz ustalenie progu dochodowego ma również znaczenie utrata dochodu  związana z:
 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych 
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
 • utratą zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej lub socjalnej 
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o   swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z 2013, poz. 672, 675, 983), 
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, 
 • utratą świadczenia rodzicielskiego, 
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
 • utratą  stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005.
 
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez  dziecko:  
 • 18 roku życia lub - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 
 • przysługuje także  osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
 
Wysokość zasiłku wynosi miesięcznie:
 
- 95 zł   na dziecko do ukończenia 5 roku życia
- 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia  do ukończenia 18 roku życia
- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:
 
a) dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim
b) dziecko zostało umieszczone  w instytucji zapewniającej  całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
c) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
d) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
e) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica  świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że :
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany; 
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało   oddalone
f) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
   i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
g) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o    
   koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.
 
 
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
to świadczenie jednorazowe w wysokości 1 000 zł . Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.  Przysługuje także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Dodatek przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.
 
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu nie dłużej niż przez okres:
 • 24 miesięcy kalendarzowych
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu 
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
 
Wysokość dodatku to  400 zł miesięcznie. Kwotę dodatku za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.  Jeżeli oboje rodzice korzystają  z urlopu wychowawczego przysługuje jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje  jeżeli osoba ubiegająca się :

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w  stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy 
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową uniemożliwiającą  sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem 
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w   specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym z wyjątkiem podmiotu wykonującego   działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w     tygodniu, oraz w innych  przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad tym dzieckiem 
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego 
 • korzysta ze świadczenia rodzicielskiego
 
 
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce, ojcu opiekunowi prawnemu jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców ponieważ:
 • drugi z rodziców dziecka nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany 
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone 
 • dodatek przysługuje osobie uczącej się jeżeli oboje  rodzice nie żyją.
 
Wysokość dodatku wynosi 193,00 zł miesięcznie nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka  legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub  o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł nie więcej jednak niż o 160,00  zł na wszystkie dzieci.

W świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
 
 
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje na dziecko:
 • do ukończenia 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem  o niepełnosprawności
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 
Dodatek przysługuje w wysokości:
 • 90 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
 • 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 
 
 
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

przysługuje w wysokości 100 zł jednorazowo na każde dziecko w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, jak również rocznego przygotowania przedszkolnego.
 
 
 
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania przysługuje :
 
 • w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Wysokość dodatku wynosi 113,00 zł.
 • w związku z dojazdem dziecka do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły   w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce  w szkole ponadgimnazjalnej. Wysokość dodatku wynosi 69,00 zł.
 
Powyższe świadczenie przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki  od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
 
 
 
Aby złożyć wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki należy przedstawić:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;
2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
 • formie opłacanego podatku,
 • wysokości przychodu, 
 • stawce podatku, 
 • wysokości opłaconego podatku
- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

3) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia;
4)   oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia;
5)   oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;
6)   dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,  albo  oddania  gospodarstwa  rolnego  w dzierżawę  w związku  z pobieraniem  renty  określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 
 • umowę  o wniesieniu  wkładów  gruntowych  –  w przypadku  wniesienia  gospodarstwa  rolnego  do  użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, 
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
–  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
–  informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych  z wykonaniem  tytułu  wykonawczego  za  granicą  albo  o niepodjęciu  tych  czynności,  w szczególności w związku  z brakiem  podstawy  prawnej  do  ich  podjęcia  lub  brakiem  możliwości  wskazania  przez  osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
7) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów;
8) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
9) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
10) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
11) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
12) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
13) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
14) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
15) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
16) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
17) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
18) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.
 
                                                                
 
Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dokumentami oraz dodatkowo:
 
1) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony
    urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w  
    stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w
    niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki,
    albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej
    opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
    w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 
 
 
Osoba ubiegająca się o dodatek  w związku z podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dodatkowo dołącza:

 
1) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem
    zamieszkania
2) zaświadczenie o  tymczasowym zameldowaniu dziecka w miejscowości, w której znajduje 
    się szkoła

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (20 października 2018)
Opublikował: Marcin Maryniak (20 października 2018, 13:46:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 314