Informacja

Świadczenia rodzinne:

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 1952  ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018, poz. 1497) w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna 
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 (Dz.U.  z 2017, poz. 1466) w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

Świadczeniami rodzinnymi są:
1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu
 • urodzenia dziecka
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
 • samotnego wychowywania dziecka 
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
 • rozpoczęcia roku szkolnego 
 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat i dojazdy)
2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
3. Świadczenia opiekuńcze w tym:
 • zasiłek pielęgnacyjny
 • specjalny zasiłek opiekuńczy 
 • świadczenie pielęgnacyjne
4. Świadczenie rodzicielskie
 

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (20 października 2018)
Opublikował: Marcin Maryniak (20 października 2018, 13:42:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208