Formy pomocy

Świadczenia pieniężne

ŚWIADCZENIAMI PIENIĘŻNYMI Z POMOCY SPOŁECZNEJ SĄ:
 
1.  zasiłek stały,
2.  zasiłek okresowy,
3.  zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy


ZASIŁEK STAŁY:

Przysługuje osobie pełnoletniej:
 1. samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. kwoty 701 zł
 2. pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód tej osoby, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego tj. kwoty 528 zł 
 
Całkowita niezdolność do pracy - oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wysokość zasiłku stałego stanowi:
 
 1. w przypadku osób samotnych - różnicę pomiędzy kwotą kryterium na osobę samotnie gospodarującą tj. 701 zł, a posiadanym przez osobę dochodem
 2. w przypadku osób w rodzinie - różnicę pomiędzy kwotą kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj. 528 zł, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie
 
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje. Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 645 zł miesięcznie, a także nie może być niższa niż 30 zł.


ZASIŁEK OKRESOWY:
 
Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 
 
 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. tj. 528 zł
Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny. Określa go Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy. 
 
Zasiłek okresowy ustala się:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 
Kwota zasiłku okresowego ustalona nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższy niż 20 zł.


ZASIŁEK CELOWY I SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY:
 
Zasiłek celowy może być przyznany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.
Zasiłek celowy może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tych przypadkach może on być przyznany niezależnie od wysokości dochodu.

Przysługuje:
 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. tj. 528 zł
Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawia art.41 ustawy o pomocy społecznej osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY, który nie podlega zwrotowi. Należy wskazać, że uznaniowy charakter decyzji w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego powoduje, że nawet w przypadku spełnienia wszystkich ustawowych przesłanek organ pomocy społecznej może orzec o odmowie jego przyznania, bądź przyznać go w wysokości, jaką uzna za zasadną. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1789/10 podkreśla, że pomoc społeczna nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb osób o nią się ubiegających, jak również udzielać wszelkich świadczeń w oczekiwanej i wnioskowanej przez te osoby wysokości. Rozpatrywać tu bowiem należy z jednej strony słuszny interes obywatela, z drugiej zaś interes społeczny determinowany zakresem posiadanych uprawnień i środków.
 


Świadczenia niepieniężne

ŚWIADCZENIAMI NIEPIENIĘŻNYMI Z POMOCY SPOŁECZNEJ SĄ:
 
1.  praca socjalna
2.  składki na ubezpieczenie zdrowotne
3.  składki na ubezpieczenia społeczne
4.  sprawienie pogrzebu
5.  poradnictwo specjalistyczne
6.  interwencja kryzysowa
7.  schronienie, posiłek, niezbędne ubranie
8.  usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
9.  pobyt w domu pomocy społecznej.
 
 
PRACA SOCJALNA:
 
Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w rozwinięciu lub wzmocnieniu ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Kontrakt jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu, niedotrzymania jego postanowień ośrodek pomocy społecznej może odmówić pomocy finansowej lub ją wstrzymać.

Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:
 1. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
 2. poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe 
 3. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych .
 

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE:  
 
Przysługuje:
 1. osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, nieposiadającej ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
 2. osoby pobierającym zasiłek stały, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu
 
Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (EMERYTALNO-RENTOWE):
 
Przysługuje osobie, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka). Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa powyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.
Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 792,00zł) i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia: 
 
 1. ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat
 2. posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn
 
Przy ustaleniu okresu ubezpieczenia, okres nieskładkowy ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.
 

SPRAWIENIE POGRZEBU:
 
Jest to świadczenie niepieniężne dla osób, które nie posiadały świadczeń emerytalno – rentowych oraz osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu, które nie są w stanie tego zrobić samodzielnie.
Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego lub też zgodnie z wyrażoną przez niego wolą odnośnie sposobu pochowania, a jeżeli nie są one znane - zgodnie z wolą jego osób bliskich. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
 

PORADNICTWO  SPECJALISTYCZNE:
 
Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne - realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo psychologiczne - realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii  Poradnictwo rodzinne - obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Porady w zakresie przysługujących uprawnień można uzyskać od pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej. Na wniosek pracownika socjalnego do pracy z rodziną przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może być skierowany asystent rodziny.
Pomoc specjalistyczną w ramach działania zespołu wsparcia rodziny, w tym pomoc psychologiczną świadczy także na terenie naszego powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu,  Tel. (56) 45 144 34, fax  56 46 229 39.
 
 

INTERWENCJA KRYZYSOWA:
 
Przysługuje osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód

Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego zadbania o siebie. 
 


SCHRONIENIE,  POSIŁEK,  NIEZBĘDNE UBRANIE:

Schronienie, posiłek i niezbędne ubranie przysługują osobom lub rodzinom, jeśli są one tego pozbawione. 
 • Pomoc w formie schronienia następuje poprzez zapewnienie miejsca w noclegowni lub schronisku
 • Pomoc w formie posiłku następuje poprzez zapewnienie jednego dania gorącego lub przyznania produktów żywnościowych 
 • Pomoc w formie niezbędnego ubrania następuje poprzez zapewnienie odzieży i obuwia właściwego do pory roku .
 

USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA:
 
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:
 1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
 2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Pracownik socjalny, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 8 grudnia 2005 r. Nr XXX/194/2005 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, tryb ich pobierania oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. W związku z powyższą uchwałą corocznie jest opracowywany załącznik w sprawie kalkulacji kosztu 1 godziny usług opiekuńczych na kolejny rok.

Aktualnie faktyczny koszt 1 godziny usługi wynosi 15,04 złotego. 

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:
 • dla osoby samotnej kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj.701 zł 
 • dla osoby pozostającej w rodzinie mniej niż kryterium dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej tj. 528 zł na każdą osobę.
 


SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ:

Przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. 
 
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 
 1. mieszkaniec domu nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka , nie więcej niż 70 % tego dochodu, 
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi, - zgodnie z umową zawartą z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej  
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby wskazane w pkt. 1 i 2
- przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność
 
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w pkt. 2., stosuje się tu odpowiednio zawarcie umowy z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wnoszonej opłaty za pobyt mieszkańca.

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (19 października 2018)
Opublikował: Marcin Maryniak (19 października 2018, 07:51:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249