Zasady udzielania pomocy

POMOC SPOŁECZNA

Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.
163 ze zm.)
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1.  ubóstwa;
2.  sieroctwa;
3. bezdomności; 
4.  bezrobocia; 
5.  niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
7.  przemocy w rodzinie; 
7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 
8.  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
9.  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 
10.uchylony; 
11.  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej  status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 
12.  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
13.  alkoholizmu lub narkomanii; 
14.  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 
15.  klęski żywiołowej lub ekologicznej

Pomocy społecznej udziela się w formie świadczeń:
 
1)  świadczenia pieniężne
2)  świadczenia niepieniężne

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O POMOC:
 
  • Udzielanie świadczeń z pomocy społecznej następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana także z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Do wniosku należy załączyć wszystkie dochody osoby/członków rodziny netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
  • Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymaga uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Decyzja w sprawie świadczeń z pomocy społecznej (poza interwencją kryzysową, poradnictwem i pracą socjalną) wydawana jest w formie decyzji administracyjnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.
                    
  • Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak tej współpracy może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia pomocy.
  • Pomoc społeczna nie może stanowić stałego źródła utrzymania, zwłaszcza dla osób, które mają wszelkie warunki do tego, aby przezwyciężyć trudną sytuację życiową, np. podjęcie zatrudnienia.
  • Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy
  • Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej, a za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJE:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł,  zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
  2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł,zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie” 
  3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z w/w powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej

W systemie pomocy społecznej przez osobę samotnie gospodarującą rozumie się osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe, przez rodzinę rozumie się natomiast osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

ZA  DOCHÓD  UWAŻA  SIĘ  SUMĘ  MIESIĘCZNYCH  PRZYCHODÓW  OSOBY/ RODZINY  Z  MIESIĄCA  POPRZEDZAJĄCEGO  ZŁOŻENIE  WNIOSKU,  BEZ WZGLĘDU  NA  TYTUŁ  I  ŹRÓDŁO  ICH  UZYSKANIA, POMNIEJSZONĄ O:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób
 
PRACA SOCJALNA, PORADNICTWO , INTERWENCJA KRYZYSOWA PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM OSOBOM I RODZINOM BEZ WZGLĘDU NA POSIADANY DOCHÓD

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (17 października 2018)
Opublikował: Jan Adminowicz (17 października 2018, 14:01:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195